STATUT STOWARZYSZENIA TRASY ROWEROWE

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Trasy Rowerowe". W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy ?Prawo o stowarzyszeniach? z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
§ 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 4. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach na zasadzie pełnej autonomii.
 5. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 3
 1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, firmy i instytucje.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, z nazwą, adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd.
Rozdział II Cele stowarzyszenia § 4
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz kreowania roweru jako środka transportu,
  2. podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. promowanie turystyki i sportu,
  4. poznawanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski wraz z podejmowaniem działań jego promocji, zachowania i ochrony,
  5. współpraca z podmiotami prywatnymi, pożytku publicznego, organami administracji samorządowej i rządowej, osobami fizycznymi w zakresie projektowania i budowy infrastruktury rowerowej oraz promocji i rozwoju turystyki, a także sportu,
  6. poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym,
  7. działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych,
  8. monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej,
  9. analiza istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom,
  10. propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, samochód, komunikacja miejska, kolej,
  11. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
§ 5
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie imprez propagujących rower jako środek transportu oraz idee budowy infrastruktury rowerowej,
  2. organizowanie wycieczek rowerowych oraz imprez sportowych,
  3. organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych i obozów wypoczynkowych,
  4. organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji, zjazdów, konkursów, wystaw związanych z rozwojem ruchu rowerowego, a także turystyki i sportu,
  5. prowadzenie badań i prac projektowych związanych z infrastrukturą rowerową i organizacją ruchu,
  6. rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym,
  7. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej: publikacja broszur, map, przewodników, książek, artykułów ? także w Internecie,
  8. współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi, osobami fizycznymi oraz mediami,
  9. występowanie do organów administracji samorządowej i rządowej w sprawach dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia,
  10. wyrażania opinii w sprawach dotyczących polityki rowerowej,
  11. organizowanie lobbingu na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.
  12. opracowywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego,
  13. projektowanie, wyznaczanie i oznakowywanie tras rowerowych,
  14. wykonawstwo oznakowania tras rowerowych w terenie,
  15. nadzorowanie prac związanych z realizacją projektów przygotowanych przez Stowarzyszenie,
  16. utrzymywanie oznakowania tras rowerowych,
  17. doradzanie, szkolenie i prowadzenie współpracy z innymi podmiotami w temacie wyznaczania tras rowerowych,
  18. projektowanie i budowanie infrastruktury rowerowej.
Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki § 6
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
§ 7
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 8
 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana prawomocnym wyrokiem sądu, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd uchwałą 2/3 głosów, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją co najmniej dwóch członków zwyczajnych, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby, których zasługi zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności.
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych. Członek honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym albo wspierającym.
§ 9
 1. Osoby niepełnoletnie mogą wstąpić do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 2. Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.
§ 10
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zdeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 11
 1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 6. otrzymywania informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
 7. korzystania z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie w celach zgodnych z działalnością statutową,
 8. korzystania z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia,
 9. noszenia odznaki.
§ 12
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 5. § 13
  1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
  § 14
  1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.
  § 15
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej pisemnie na ręce Zarządu,
   2. wykluczenia przez Zarząd: - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, - z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, - ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, - z powodu prowadzenia działań na szkodę Stowarzyszenia,
   3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
  Rozdział IV Władze Stowarzyszenia § 16
  1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
  § 17
  1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym.
  2. O sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów.
  3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  § 18
  1. Głosowanie tajne odbywa się na karcie wyborczej.
  2. Dopuszcza się łączenie głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na jednej karcie do głosowania.
  3. Jeśli w głosowaniu do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, kandydaci otrzymują równą, najmniejszą liczbę głosów w sposób taki, że uniemożliwia to rozstrzygnięcie wyboru, organy te uzupełnia się w kolejnych turach głosowania, w których kandydują wyłącznie wspomniani kandydaci.
  § 19
  1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
  § 20
  1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
  Walne Zebranie Członków § 21
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie w tym samym dniu.
  4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
   3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  7. § 22
   1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
    1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    2. odwoływanie Zarządu w trakcie kadencji większością kwalifikowaną 4/5 głosów, na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych,
    3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    4. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
    5. wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Stowarzyszenia, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalenie planów działalności, ocena działalności Stowarzyszenia,
    6. uchwalanie zmian Statutu,
    7. rozwiązanie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
    8. nadanie godności członka honorowego,
    9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
    10. uchwalanie regulaminów,
    11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
    12. rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia.
   2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
   Zarząd § 23
   1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
   2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
   3. Zarząd ze swego grona może wybrać skarbnika.
   4. Skarbnik może być jednocześnie członkiem zarządu.
   5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
   6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
   7. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
   § 24
   1. Do kompetencji Zarządu należy:
    1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
    2. przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia,
    3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
    4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
    5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
    6. wybór skarbnika,
    7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
    8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
    9. zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
    10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
    11. podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym o dotacje, subwencje, darowizny i dofinansowania działalności statutowej,
   Komisja Rewizyjna § 25
   1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
   2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
   3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
   4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
   5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu.
   6. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
   7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
   § 26
   1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
    2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
    3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
    4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
    5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu wraz z uzasadnieniem,
    6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
   Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa § 27
   1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
    1. składki członkowskie,
    2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
    3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
    4. wpływy z działalności statutowej w tym z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
   2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
   Sposób reprezentacji § 28
   1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes wraz z jednym członkiem zarządu działający łącznie.
   Rozdział VI Postanowienia końcowe § 29
   1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
   § 30
   1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

   Statut przyjęto uchwałą w dniu 18 lutego 2012 r.